Brak wyników dla podanej frazy

Regulamin

text

Regulamin sklepu internetowego

Torimpex Trade Sp. z o.o.

§ 1.  DEFINICJE

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Umowa – umowa sprzedaży Produktu zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Sprzedawcą a Klientem,
  2. Strona – Sprzedawca lub Klient,
  3. Sprzedawca lub Torimpex – Torimpex Trade sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy Żółkiewskiego 5 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000061593 (NIP: 8792168623, REGON: 871205265, BDO: 000057042), o kapitale zakładowym w wysokości: 851.000,00 zł,
  4. Klient – osoba fizyczna (w tym również Konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie lub zakłada w nim Konto Klienta lub wyraża wolę otrzymywania Newslettera,
  5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz, na potrzeby niniejszego Regulaminu, osoba fizyczna zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego,
  7. Sklep Internetowy lub Sklep – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem
    torimpex.pl, za pośrednictwem, którego Klient może złożyć Zamówienie,
  8. Strona Sklepu – strona internetowa dostępna pod domeną: www.torimpex.pl,
  9. Konto Klienta – podstrona Sklepu przydzielona do danego Klienta, za pośrednictwem której Klient może zarządzać Zamówieniami oraz zbierać punkty których ilość określona w Sklepie uprawnia do uzyskania jednorazowych bonów wskazanych w treści niniejszego Regulaminu,
  10. Produkt – przedmioty dostępne do zakupu w Sklepie Internetowym,
  11. Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której możliwe jest otrzymywanie od Torimpex drogą elektroniczną uprzednio zamówionych wiadomości dotyczących Torimpex , w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie oraz – jeżeli to wynika z treści wiadomości – w sklepach stacjonarnych Torimpex.
  12. Koszyk – lista produktów wybranych przez Klienta, które ten chce zamówić za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
  13. Zamówienie – Produkty zamówione przez Klienta za pośrednictwem Strony Sklepu,
  14. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
  15. Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 t.j. ze zm.),
  16. Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO),
  17. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020 r. poz. 287 t.j. ze zm.).

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę.
  2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (U. z 2020 r. poz. 344 t.j. ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie Internetowym.
  3. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów świadcząc jednocześnie na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
    1. Konto Klienta w Sklepie Internetowym, które daje możliwość składania Zamówień w Sklepie Internetowym i którego posiadanie wiąże się jednocześnie z udziałem w programie lojalnościowym polegającym na możliwości zbierania punktów podlegających możliwości wymiany na jednorazowe bony wskazane w treści niniejszego Regulaminu,
    2. interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym,
    3. możliwość zapisania się do usługi Newsletter,
    4. wiadomości w zakresie możliwości dokonania zakupów w Sklepie Internetowym.
  4. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
    1. posiadanie komputera, telefonu komórkowego lub innego podobnego urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet,
    2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
    3. monitor o rozdzielczości: 1920×1080 pikseli,
    4. system operacyjny umożliwiający uruchomienie przeglądarki internetowej.
  5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient ma prawo poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
  6. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego:
    1. w sposób zgodny z prawem, niniejszym Regulaminem oraz dobrymi obyczajami, w tym do poszanowaniem dóbr osobistych, niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
    2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
    3. korzystania ze Sklepu Internetowego tylko w zakresie swojego użytku osobistego.
  7. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

§ 3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

  1. Sklep Internetowy umożliwia składanie Zamówień 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Sprzedawca zastrzega możliwość przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego z przyczyn technicznych (w tym prac związanych z działaniem serwisu).
  2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane w Sklepie Internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  3. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży zamawianego Produktu.
  4. Zamówienia można składać po zalogowaniu do Konta Klienta, jednak posiadanie Konta Klienta nie jest konieczne do złożenia zamówienia. W przypadku składania zmówienia bez Konta Klienta konieczne jest wypełnienie formularza Zamówienia poprzez wskazanie następujących danych:
    1. imienia i nazwiska,
    2. adresu e-mail,
    3. numeru telefonu kontaktowego,
    4. adresu do doręczenia zamówienia: ulica, numer budynku i lokalu (jeżeli dotyczy),
    5. kod pocztowy i miejscowość.

Dodatkowo Klient może podać następujące informacje:

    1. adres rozliczeniowy,
    2. NIP,
    3. dane spółki lub prowadzonej działalności gospodarczej, w ramach której składane jest Zamówienie.
  1. Podczas składania Zamówienia Klient może dokonać wyboru sposobu dostawy towarów zgodnie z zaprezentowanymi mu opcjami oraz godzin dostawy albo odbioru.
  2. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „Zamawiam i płacę”. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Klienta prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy oraz zobowiązuje Klienta do dokonania zapłaty. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz Zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe i adresowe niezbędne do zawarcia umowy oraz przekazywania informacji. Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Klient powinien uprzednio się zapoznać.
  3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie, z zastrzeżeniem ust. 15 poniżej, zostaje zawarta umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej. Klient ma obowiązek niezwłocznego skontaktowania się ze Sprzedawcą, jeśli nie otrzyma e-maila z potwierdzeniem zakupu.
  4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
  5. Ceny produktów w sklepach stacjonarnych oraz w Sklepie Internetowym mogą się od siebie różnić. Promocje w Sklepie Internetowym nie zawsze obowiązują w sklepach stacjonarnych, a wyłącznie wówczas gdy dana akcja promocyjna zastrzega inaczej. Nie wszystkie promocje w sklepach stacjonarnych obowiązują w Sklepie Internetowym, a wówczas gdy dana akcja promocyjna zastrzega inaczej.
  6. Na wypadek braku produktu Klient ma możliwość wybrania opcji otrzymania zamiennika lub usunięcia produktu z listy zakupów.
    1. W przypadku wyboru opcji zamiennika obsługa Sklepu może skontaktować się z Klientem za pośrednictwem podanych przez niego danych w celu uzgodnienia wyboru zamiennika. W przypadku różnicy w cenie między zamiennikiem a towarem wskazanym w Zamówieniu Klient zostanie o tym poinformowany przed podjęciem decyzji o zamianie. W przypadku wyboru produktu droższego Klient będzie zobowiązany do dokonania dopłaty w wysokości różnicy w cenie towarów. W przypadku wyboru zamiennika tańszego różnica w opłaconej cenie towarów zostanie Klientowi zwrócona przez automatyczny zwrot na konto z którego wpłata została dokonana.
    2. W przypadku wyboru opcji usunięcia produktu z listy zakupów opłacona cena usuniętych z listy towarów zostanie Klientowi zwrócona poprzez automatyczny zwrot na konto z którego wpłata została dokonana.
  7. W Sklepie Internetowym obowiązuje limit ilościowy zamówień składanych na godzinę. W przypadku wyczerpania limitu zamówień w danym przedziale czasowym Klient będzie mógł dokonać zamówienia w terminie późniejszym.
  8. Zamówienie może zostać zmodyfikowane przez Klienta do momentu jego opłacenia.
  9. Minimalna wartość zamówienia to 79,99 zł.
  10. W przypadku zakupu napojów alkoholowych oraz produktów zawierających tytoń podczas składania Zamówienia konieczne jest potwierdzenie ukończenia 18 lat. W takim przypadku odbiór Zamówienia jest możliwy jedynie osobiście w sklepie stacjonarnym wskazanym w § 6 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu, a umowa sprzedaży zostaje zawarta w trakcie odbioru zamówionych napojów alkoholowych lub produktów zawierających tytoń. Odbioru może dokonać jedynie osoba która ukończyła 18 rok życia. Podczas odbioru Klient zostanie poproszony o okazanie dokumentu potwierdzającego ukończenie wymaganego wieku. Jego okazanie jest warunkiem koniecznym do odbioru Zamówienia.
  11. Produkty, o których mowa w ust. 15 nie zostaną wydane:
    1. osobie poniżej 18 roku życia;
    2. osobie nietrzeźwej lub osobie, której zachowanie wskazuje, że znajduje się w stanie nietrzeźwości.
  12. Zamówienie produktów alkoholowych lub tytoniowych nie jest możliwe w celu ich dalszej odsprzedaży. Dokonując zamówienia zawierającego te produkty Klient oświadcza, że nie będzie ich dalej odsprzedawał.
  13. Karty podarunkowe zakupione w sklepach stacjonarnych, jak i w Sklepie Internetowym mogą być wykorzystane we wszystkich sklepach sieci Torimpex (w tym również w Sklepie Internetowym). Kwoty na karcie podarunkowej mogą wynosić 100 zł, 200 zł albo 300 zł. Karty podarunkowe są ważne perz rok od dnia Zamówienia.
  14. Karty podarunkowe mogą być doładowywane. Każde doładowanie przedłuża ważność karty o kolejny rok. Doładowanie karty może zostać dokonane za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub w sklepie stacjonarnym. Data ważności karty podarunkowej oraz wartość środków na karcie podarunkowej można sprawdzić w sklepie stacjonarnym sieci Torimpex.

§ 4. PŁATNOŚCI

  1. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów pośrednich przy skorzystaniu z usługi (zależnych od Klienta, np. posiadania sprzętu komputerowego) oraz kosztów dostawy i opakowania, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
  2. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
      1. w przypadku zakupu z odbiorem osobistym:
        • przedpłata za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez Przelewy24 za pomocą: przelewu, BLIK albo karty płatniczej,
      2. w przypadku zakupu z dostawą:
        • przedpłata za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez Przelewy 24 za pomocą przelewu, BLIK albo karty płatniczej.
  3. Płatności gotówką nie będą realizowane w przypadku Zamówień w Sklepie Internetowym.
  4. W wypadku Klientów niebędących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.
  5. Podczas składania Zamówienia istnieje możliwość wyrażenia woli otrzymania faktury VAT. W przypadku wybrania podczas składania Zamówienia woli otrzymania faktury VAT zostanie ona dostarczona wraz z Zamówieniem.
  6. Z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 poniżej, informacja o całkowitej wartości Zamówienia, która obejmuje cenę towaru, jest każdorazowo podawana  bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia. Są to całkowite koszty brutto, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z podatkami i kosztami dostawy.
  7. Sprzedawca zastrzega, że w przypadku Produktów, których ceny uzależnione są od ich wagi (tj. np. owoce lub słodycze na wagę i mięso) ostateczne ceny mogą się nieznacznie różnić od ceny w Zamówieniu ze względu na wagę Produktów, nie więcej jednak niż 15%.
  8. W przypadku gdy całkowita wartość Zamówienia ostatecznie okaże się inna od wartości wskazanej w trakcie składania Zamówienia, w szczególności w przypadku różnicy w cenie wynikającej z ust. 7 czy braku dostępności Produktu, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem i w zależności od zaistniałego stanu faktycznego oraz ustaleń z Klientem, Sprzedawca dokona niezwłocznego zwrotu środków pieniężnych na rzecz Klienta w wysokości odpowiadającej różnicy (w przypadku nadpłaty) bądź zaoferuje zamiennik Produktu bądź Klient dokona dodatkowej płatności (w przypadku niedopłaty).
  9. Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dn. 7.12.2023r. w sprawie stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami (Dz.U. z 2023r. poz. 2679):
    1. od każdego jednorazowego pojemnika pobierana jest opłata w wysokości 0,31 zł (0,25 zł + VAT)

§ 5. KONTO KLIENTA

  1. Dostęp do Konta Klienta można uzyskać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok po spełnieniu warunków technicznych wymaganych niniejszym Regulaminem. Sprzedawca zastrzega możliwość przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego z przyczyn technicznych (w tym prac związanych z działaniem serwisu).
  2. Klient może założyć w serwisie Konto Klienta za pośrednictwem formularza znajdującego się na Stronie Sklepu.
  3. Na potrzeby założenia Konta Klienta konieczne jest podanie następujących danych:
    1. Imienia i nazwiska,
    2. adresu e-mail,
    3. numeru telefonu kontaktowego,
    4. adres rozliczeniowy,
    5. hasła do konta.
  4. Dodatkowo Klient może dodać do konta następujące informacje:
    1. adresu do doręczenia zamówienia: ulica, numer budynku i lokalu (jeżeli dotyczy), kod pocztowy i miejscowość (podanie danych opcjonalne),
    2. NIP,
    3. dane spółki lub prowadzonej działalności gospodarczej, w ramach której składane jest zamówienie.
  5. Założenie Konta Klienta jest dobrowolne i nie stanowi warunku złożenia Zamówienia, jednak za pośrednictwem Konta Klienta Klient uzyska dostęp do dodatkowych funkcjonalności takich jak:
    1. zbieranie punktów i wymiana punktów na dodatkowe rabaty,
    2. tworzenie listy ulubionych produktów,
    3. przegląd dotychczasowych zamówień.
  6. Klient loguje się do Konta Klienta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Logowanie może nastąpić również za pośrednictwem konta w portalu społecznościowym Facebook.
  7. Hasło musi składać się z 8 znaków. Sprzedawca informuje, iż wskazane aby hasło składało się z ciągu małych i dużych liter, znaków specjalnych i cyfr (w możliwie najwyższym stopniu skomplikowania). Nie jest wskazane, aby hasło stanowiły słowa, w szczególności powszechnie używane słowa. Wskazana jest zmiana hasło co jakiś okres, a także gdy jest to uzasadnione okolicznościami, np. w przypadku powzięcia wątpliwości albo informacji o uzyskaniu dostępu do konta przez osobę nieupoważnioną.
  8. Klient ma obowiązek zachowania hasła w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
  9. Klient jest zobowiązany do zachowania danych osobowych w poufności.
  10. Usunięcie Konta Klienta może nastąpić w każdej chwili na prośbę Klienta drogą mailową na adres [email protected]. Usunięcie Konta Klienta jest bezpłatne.
  11. Usługi polegające na założeniu i utrzymaniu Konta Klienta w Sklepie świadczone są na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast Umowy Sprzedaży Produktów zawierane za pośrednictwem Sklepu.
  12. Klient posiadający Konto Klienta w Sklepie Internetowym otrzyma 2 punkty za każdą wydana złotówkę. Punkty będzie można wymieniać na bony jednorazowego użytku, które będą mogły być przeznaczone na:
    1. darmowy transport,
    2. jednorazowy rabat w wysokości 5% na zakupy w Sklepie Internetowym,
    3. jednorazowy rabat w wysokości 10% na zakupy w Sklepie Internetowym.
  13. Koszt bonu w punktach (tj. ilość punktów potrzebnych do wymiany punktów na bon) można sprawdzić za pośrednictwem Konta Klienta. Bon zostanie doręczony Klientowi w postaci kodu rabatowego drogą mailową na przypisany do konta adres e-mail.
  14. Punkty są ważne i istnieje możliwość ich wymiany na bon przez okres 150 dni licząc od dnia Zamówienia, za które zostały przyznane.
  15. Sprzedawca zastrzega, że Konto Klienta może zostać usunięte niezwłocznie w przypadku stwierdzenia wykorzystywania Konta niezgodnie z jego przeznaczeniem, w tym w szczególności w sposób zagrażający bezpieczeństwu Sklepu Internetowego, niezgodnie z przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem. Usunięcie Konta Klienta nie jest jednoznaczne z rezygnacją z usługi Newslettera.
  16. W przypadku wyrażania przez Klienta zgody na otrzymywanie wiadomości drogą elektroniczną do Klienta będą wysyłane wiadomości marketingowe dotyczące Sprzedawcy, w tym informacje w ramach usługi Newsletter.

§ 6. DOSTAWA

  1. Podczas składania zamówienia Klient może wybrać opcję odbioru spośród wariantów zaprezentowanych mu podczas składania Zamówienia:
    1. poprzez odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym przy ul. Leszczynowej 3 w Toruniu,
    2. poprzez odbiór z dostawą na terenie Torunia oraz pobliskich miejscowości: Przysiek, Rozgarty, Mała Nieszawka, Złotoria i Papowo Toruńskie.
  2. Klient może dokonać wyboru czasu dostawy w postaci dwugodzinnego przedziału czasowego dostawy lub odbioru towaru.
  3. Dostawca może skontaktować się z Klientem na wskazany podczas składania Zamówienia numer telefonu jeżeli nie zastanie go pod wskazanym adresem dostawy. W przypadku nieodebrania towaru pod wskazanym adresem we wskazanych w Zamówieniu godzinach Klient może odebrać towar osobiście lub zwrócić się do Sprzedawcy o ponowne dostarczenie towaru. W przypadku nieodebrania przesyłki Klient może zostać obciążony kosztami zwrotu Zamówienia do Sprzedającego. W przypadku zwrócenia się przez Klienta o ponowne przesłanie Zamówienia Klient jest zobowiązany do ponownego pokrycia kosztów wybranego przy składaniu Zamówienia sposobu dostawy. Ustępu niniejszego nie stosuje się w przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy przed nadaniem Zamówienia.
  4. Zamówienie zostanie zrealizowane przez Sprzedawcę nie później niż w terminie 4 godzin od chwili złożenia Zamówienia jeżeli Zamówienie zostanie złożone w godzinach wskazanych w § 10 ust. 3. W przypadku Zamówienia złożonego po tych godzinach zamówienie zostanie zrealizowane w następnym dniu działania Sklepu Internetowego w godzinach wskazanych w § 10 ust. 3. Dłuższy czas realizacji Zamówienia może wynikać z godzin odbioru wskazanych przez Klienta – w takim wypadku Zamówienie zostanie zrealizowane we wskazanych przez Klienta godzinach.
  5. W przypadku odbioru osobistego Klient otrzyma drogą mailową potwierdzenie gotowości Zamówienia do odbioru.
  6. Zamówienie z odbiorem osobistym nieodebrane w przeciągu 6 godzin od upływu wybranego przez Klienta przedziału czasowego odbioru zostanie anulowane.
  7. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia.
  8. Podczas odbioru z dostawą w celu odbioru towarów Klient jest zobowiązany do podania co najmniej dwóch danych dotyczących zlecenia, tj.:
    1. numeru zamówienia, lub
    2. imienia i nazwiska zamawiającego,
    3. lub numer telefonu.
  9. W przypadku Zamówienia z dostawą klient będzie miał możliwość wyboru opakowania w postaci:
    1. toreb papierowych za opłatą 1,29 zł za sztukę, przy czym ilość opakowań zależna jest od wartości Zamówienia – za Zamówienie do 50 zł doliczana jest opłata za jedną torbę papierową, za każde przekroczenie przedziału kwotowego od 1 grosza do 50zł doliczana jest opłata za jedną torbę.
    2. torbach foliowych za opłatą 0,79 zł za sztukę, przy czym ilość opakowań zależna jest od wartości Zamówienia – za Zamówienie do 50 zł doliczana jest opłata za jedną torbę papierową, za każde przekroczenie przedziału kwotowego od 1 grosza do 50zł doliczana jest opłata za jedną torbę.

Wartość opakowania zostanie dodana do wartości Zamówienia w procesie dokonywania Zamówienia. W przypadku, gdy do zapakowania Zamówienia zostanie wykorzystane mniej toreb niż naliczone w systemie Sklepu Internetowego, Klient otrzyma odpowiedni zwrot dokonanej płatności.

§7. KARTY PODARUNKOWE

  1. Karty podarunkowe zakupione za pośrednictwem Sklepu Internetowego można odebrać osobiście w biurze sklepu internetowego mieszczącego się przy ulicy Leszczynowej 3 w Toruniu w przeciągu 14 dni roboczych od daty Zamówienia. W przypadku braku odbioru karty podarunkowej w ciągu tego terminu, zachowanie Klienta będącego Konsumentem będzie potraktowane jako odstąpienie od Umowy i wówczas Sprzedawca zwróci Konsumentowi dokonaną płatność za kartę podarunkową, chyba że Konsument skontaktuje się ze Sprzedawcą przed upływem tego terminu i Strony ustalą inny termin odbioru karty. W przypadku braku odbioru karty podarunkowej w ciągu tego terminu, Klient inny niż Konsument ponosi ryzyko jej utraty z zastrzeżeniem braku możliwości zwrotu dokonanej przez Klienta płatności.

§ 8. NEWSLETTER

  1. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach usługi Newslettera wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera Torimpex zastrzega przesyłanie treści handlowych w ramach usługi Newsletter okazjonalnie w dowolnym czasie, a także z określoną częstotliwością – raz w tygodniu przesyłane będą informacje dotyczące promocji weekendowych, raz na dwa tygodnie przesyłane będą gazetki Torimpex.
  2. Klient, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie Internetowym swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera.
  3. Wypisanie się z Newslettera może nastąpić w każdym czasie przez wysłanie wiadomości na adres mailowy wskazany w § 11.
  4. Wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi. Żądanie wypisania z Newslettera nie powoduje usunięcia Konta Klienta.

§ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni liczonym zgodnie z ust. 4 poniżej. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu drogą mailową lub pocztą tradycyjną na adresy wskazane w § 11 przy użyciu wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowe, ma on charakter pomocniczy.
  2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, w którym:
    1. przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
    2. przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
    3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
    4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
    5. w której przedmiotem świadczenia jest dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism.
  3. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży może od niej odstąpić przed otrzymaniem Zamówienia, a po jego opłaceniu. W takim przypadku Zamówienie nie zostanie doręczone. W tym wypadku rezygnacji należy dokonać drogą mailową na adres wskazany w § 11.
  4. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży liczy się od dnia wydania Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik, a od umowy o świadczenie usługi elektronicznej – od dnia jej zawarcia.
  5. W razie odstąpienia od umowy umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedawca zwróci niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od tej umowy, wszystkie dokonanego przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi Zamówienia. W wiadomości z oświadczeniem o zwrocie Klient może żądać odebrania Produktów z miejsca dostawy przy czym zostanie zobowiązany do pokrycia kosztów zwrotu w wysokości odpowiadającej kosztom dostawy. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkty Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, nie później niż w terminie14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy (do zachowania terminu wystarczające jest odesłanie Produktów przed jego upływem) bądź umożliwić ich odbiór przez Sprzedawcę (jeżeli Sprzedawca ma odebrać zwracane Produkty). Jeżeli Sprzedawca nie ma odebrać zwracanych Produktów od Konsumenta, a tym samym samodzielnie ma zwrócić je Konsument, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  7. Koszty zwrotu Produktu ponosi Konsument.

§ 10. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

  1. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką (tj. sprzedaży na rzecz Klientów niebędących Konsumentami), wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym (tj. wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi).
  2. W przypadku wyboru odbioru towaru z doręczeniem przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
  3. Sprzedawca jest odpowiedzialny wyłącznie względem Konsumenta za brak zgodności Produktu z umową sprzedaży na zasadach wynikających z Rozdziału 5a ustawy o prawach konsumenta. Reklamacje z tytułu braku zgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] jak wskazane w § 11.
  4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
  5. Sprzedający nie udziela gwarancji na sprzedawane Produkty, chyba że oświadczy inaczej w odniesieniu do konkretnego Produktu. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Produktu bądź dystrybutora. W wypadku Produktów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji prezentowana jest na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
  6. Klient może także zgłaszać reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu. Klient powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych oraz pozostałe uwagi związane z działaniem Sklepu Internetowego można zgłaszać pisemnie lub mailowo na adresy wskazane w § 11.
  7. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.
  8. Produkt jest zgodny z umową sprzedaży jeżeli zgodne z ta umową pozostają w szczególności jego:
    1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,
    2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, a o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.
  9. Oprócz warunków wskazanych w ust. 8 powyżej, aby towar został uznany za zgodny z umową musi spełniać warunki wskazane w art. 43b ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.
  10. Zgodnie z treścią art. 43b ust. 4 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową sprzedaży w zakresie o którym mowa w ust. 8 i 9 powyżej, , jeżeli Konsument najpóźniej w chwili zawarcia umowy został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 8 i 9 powyżej oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
  11. W celu ułatwienia i przyspieszenia procesu rozpatrywania reklamacji zaleca się dostarczenie przez Klienta przedłożenie dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu – w szczególności paragonu (oryginału lub kopii), faktury VAT, potwierdzenia zawarcia transakcji.
  12. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za Produkty, które uległy zniszczeniu lub pogorszeniu jakości, jeżeli nastąpiło to na skutek niewłaściwego przechowywania produktów przez Klienta, w szczególności na przechowywaniu produktów wymagających chłodzenia poza lodówką albo zamrażarką.

§ 11. KONTAKT

  1. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy drogą mailową na adres: [email protected].
  2. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy drogą pocztową na adres:

Torimpex Trade sp. z o.o.

Żółkiewskiego 5, 87-100 Toruń

  1. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy drogą telefoniczną za pośrednictwem numeru telefonu: 790780787.
  2. Zamówienia oraz odpowiedzi na korespondencję będą realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-21:00 oraz w soboty w godzinach 11:00-21:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 12. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

  1. Sprzedawca informuje, że na stronie internetowej Sklepu znajdują się materiały chronione prawem, takie jak: znaki towarowe, logotypy, zdjęcia, grafiki, przyjęty układ i dobór kolorów, które stanowią przedmiot ochrony praw własności intelektualnej. Wszelkie materiały znajdujące się na stronie internetowej Sklepu stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062) i podlegają wynikającej z tych przepisów ochronie prawnej.
  2. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu Internetowego i zamieszczonych na nim treści i materiałów w sposób zgodny z ich przeznaczeniem w ramach dozwolonego użytku osobistego lub ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w zakresie niezbędnym do dokonania Zamówienia.
  3. Zabrania się wykorzystywania treści zamieszczonych w Sklepie Internetowy w celach zarobkowych. Za takie wykorzystanie nie uważa się dokonania Zamówienia Produktów na potrzeby prowadzonej działalności.
  4. Zabrania się rozpowszechniania treści zamieszczonych na Stronie Internetowej bez wyraźnego, czytelnego i zrozumiałego dla potencjalnego obiorcy oznaczenia źródła tych informacji, tj. Sklepu Internetowego.
  5. Zabrania się wykorzystania treści zamieszczonych na Stronie Internatowej w sposób lub w kontekście godzącym w dobra osobiste osób trzecich, w tym w szczególności przez tworzenie w wyniku ich modyfikacji treści obraźliwych nawołujących do przemocy, w sposób lub w kontekście nakłaniającym do popełnienia czynów zabronionych lub w inny sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.
  6. Treść Regulaminu może być utrwalona przez Klienta w każdym czasie poprzez  jego wydrukowanie lub zapisanie  na nośniku danych.

§ 13. DANE OSOBOWE

  1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest: Torimpex Trade sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Żółkiewskiego 5 87-100 Toruń, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000061593 (NIP: 8792168623, BDO: 000057042), o kapitale zakładowym w wysokości: 851 000,00 zł.
  2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem oraz polskimi przepisami prawa w następujących celach:
    1. realizacji umowy, której przedmiotem jest wysyłanie Newslettera (tj. w celu wysyłki Newslettera) , tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
    2. realizacji postanowień umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym umowy o posiadanie Konta Klienta, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
    3. marketingowych, jeżeli Klient wyraził na to zgodę, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
    4. realizacji postanowień wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, w tym do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz zapewnienia ciągłości działania usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
  3. Poza tym dane te będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, tj. niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – jeżeli obowiązek ten wynika z przepisów ustawy lub umowy międzynarodowej ratyfikowanej za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, w tym w szczególności prawa podatkowego.
  4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt 2, dane osobowe mogą być udostępniane lub powierzane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami mogą być:
    1. podmioty związane z obsługą systemów i narzędzi teleinformatycznych wspierających pracę Sprzedawcy (w tym m.in. podmioty utrzymujące stronę www Sprzedawcy, dostawcy hostingu, poczty e-mail, dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur),
    2. podmioty świadczące usługi prawne,
    3. podmioty obsługujące transakcje płatnicze,
    4. podmioty świadczące usługi dostawy i usługi pocztowe.
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez czas obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego, przede wszystkim przepisów podatkowych. W przypadku rezygnacji z usługi Newsletter (wycofania zgody na przesyłanie informacji handlowych), adres email Klienta nie będzie wykorzystywany dłużej w takim celu.
  6. Klient ma prawo żądania od administratora:
    1. dostępu do swoich danych osobowych,
    2. sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
    3. usunięcia swoich danych osobowych,
    4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
    5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku danych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub w celach marketingu bezpośredniego,
    6. przeniesienia swoich danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji umowy.
  7. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego w momencie, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  8. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie może mieć następujące skutki:
    1. w przypadku danych przetwarzanych w celu wysyłki Newslettera ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przesyłania informacji handlowych,
    2. w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji umowy ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości jej realizacji,
    3. w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy w postaci utrzymania serwisu niepodanie danych będzie mogło skutkować niewyświetlaniem się lub innym nieprawidłowym działaniem serwisu.
  10. Wykorzystanie plików cookies zostało opisane w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: Polityka prywatności i cookies.
  11. Zautomatyzowane decyzje będą podejmowane wobec osób, które nie ukończyły 18 lat przez brak możliwości zamawiania towarów alkoholowych lub tytoniowych na podstawie danych zawartych na Koncie Klienta.

§ 14. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

  1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
  2. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie
    Konsumentem, zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 7 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

Torimpex Club

Zbieraj punkty i wymieniaj na rabaty
Zobacz więcej

Karta Podarunkowa

Obdaruj bliską osobę wyjątkowym prezentem
Zobacz więcej

Dostawa do domu

Ustal wygodny termin dostawy zakupów
Zobacz więcej

Nasza historia

Nasza historia trwa już ponad 30 lat
Zobacz więcej

Lokalnie Tradycyjnie Blisko

Toruńska sieć sklepów spożywczych