Brak wyników dla podanej frazy

Regulamin

text

Regulamin sklepu internetowego

Torimpex Trade Sp. z o.o.

§ 1.  DEFINICJE

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Umowa – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem Sklepu internetowego pomiędzy Sprzedawcą a Klientem,
 2. Strona – Sprzedawca lub Klient,
 3. Sprzedawca – Torimpex Trade sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy Żółkiewskiego 5 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000061593 (NIP: 8792168623, REGON: 871205265, BDO: 000057042), o kapitale zakładowym w wysokości: 851.000,00 zł,
 4. Klient – osoba fizyczna (w tym również Konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie lub zakłada w nim Konto Klienta lub wyraża wolę otrzymywania Newslettera,
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz, na potrzeby niniejszego Regulaminu, osoba fizyczna zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego,
 7. Sklep Internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem
  torimpex.pl, za pośrednictwem, którego Klient może złożyć Zamówienie,
 8. Strona Sklepu – strona internetowa dostępna pod domeną: www.torimpex.pl,
 9. Konto Klienta – podstrona Sklepu przydzielona do danego Klienta, za pośrednictwem której Klient może zarządzać zamówieniami,
 10. Produkt – przedmioty dostępne do zakupu w Sklepie Internetowym,
 11. Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
 12. Koszyk – lista produktów wybranych przez Klienta, które ten chce zamówić, wybrana przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
 13. Zamówienie – Produkty zamówione przez klienta za pośrednictwem Strony Internetowej,
 14. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
 15. Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 t.j. ze zm.),
 16. Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę.
 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (U. z 2020 r. poz. 344 t.j. ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie Internetowym.
 3. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów świadcząc jednocześnie na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
  1. Konto Klienta w Sklepie internetowym,
  2. interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym,
  3. Newsletter,
  4. wiadomości w zakresie możliwości dokonania zakupów w Sklepie Internetowym, w tym wykorzystania punktów lojalnościowych.
 4. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
  1. posiadanie komputera, telefonu komórkowego lub innego podobnego urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet,
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3. monitor o rozdzielczości: 1920×1080 pikseli,
  4. przeglądarka internetowa:
   1. Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej,
   2. Mozilla Firefox w wersji 90.0.2 lub nowszej,
   3. Google Chrome w wersji 93.0.4577.25 lub nowszej,
   4. Safari w wersji 78.0.4093.112 lub nowszej,
   5. Opera w wersji 14.1.2 lub nowszej.
 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient ma prawo poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 2. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego:
  1. w sposób zgodny z prawem, niniejszym Regulaminem oraz dobrymi obyczajami, w tym do poszanowaniem dóbr osobistych, niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
  3. korzystania ze Sklepu Internetowego tylko w zakresie swojego użytku osobistego.
 3. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

§ 3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówień składanych poprzez Sklep można dokonywać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Sprzedawca zastrzega możliwość przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego z przyczyn technicznych (w tym prac związanych z działaniem serwisu).
 2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane w Sklepie Internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Złożenie Zamówienia przez Sprzedającego oznacza złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży zamawianego Produktu.
 4. Zamówienia można składać po zalogowaniu do Konta Klienta, jednak posiadanie Konta Klienta nie jest konieczne do złożenia zamówienia. W przypadku składania zmówienia bez Konta Klienta konieczne jest wypełnienie formularza Zamówienia poprzez wskazanie następujących danych:
  1. imienia i nazwiska,
  2. adresu e-mail,
  3. numeru telefonu kontaktowego,
  4. adresu do doręczenia zamówienia: ulica, numer budynku i lokalu (jeżeli dotyczy),
  5. kod pocztowy i miejscowość.

  Dodatkowo Klient może podać następujące informacje:

  1. adres rozliczeniowy,
  2. NIP,
  3. dane spółki lub prowadzonej działalności gospodarczej, w ramach której składane jest zamówienie.
 5. Podczas składania zmówienia klient może dokonać wyboru sposobu dostawy towarów zgodnie z zaprezentowanymi mu opcjami oraz godzin dostawy albo odbioru.
 6. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „Zamawiam i płacę”. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Klienta prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy oraz zobowiązuje Klienta do dokonania zapłaty. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz Zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe i adresowe niezbędne do zawarcia umowy oraz przekazywania informacji. Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Klient powinien uprzednio się zapoznać.
 7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej. Klient ma obowiązek niezwłocznego skontaktowania się ze Sprzedawcą, jeśli nie otrzyma e-maila z potwierdzeniem zakupu.
 8. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 9. Ceny produktów w sklepach stacjonarnych oraz w Sklepie Internetowym mogą się od siebie różnić. Promocje w Sklepie Internetowym nie obowiązują w sklepach stacjonarnych. Promocje w sklepach stacjonarnych nie obowiązują w Sklepie Internetowym.
 10. Na wypadek braku produktu Klient ma możliwość wybrania opcji otrzymania zamiennika lub usunięcia produktu z listy zakupów.
  1. W przypadku wyboru opcji zamiennika obsługa sklepu może skontaktować się z klientem za pośrednictwem podanych przez niego danych w celu uzgodnienia wyboru zamiennika. W przypadku różnicy w cenie między zamiennikiem a towarem wskazanym w zamówieniu Klient zostanie o tym poinformowany przed podjęciem decyzji o zamianie. W przypadku wyboru produktu droższego Klient będzie zobowiązany do dokonania dopłaty w wysokości różnicy w cenie towarów. W przypadku wyboru zamiennika tańszego różnica w opłaconej cenie towarów zostanie Klientowi zwrócona przez automatyczny zwrot na konto z którego wpłata została dokonana.
  2. W przypadku wyboru opcji usunięcia produktu z listy zakupów opłacona cena brakujących towarów zostanie Klientowi zwrócona na podany przez przez automatyczny zwrot na konto z którego wpłata została dokonana.
 11. W sklepie internetowym obowiązuje limit ilościowy zamówień składanych na godzinę. W przypadku wyczerpania limitu zamówień w danym przedziale czasowym Klient będzie mógł dokonać zamówienia w terminie późniejszym.
 12. Zamówienie może zostać zmodyfikowane przez Klienta do momentu jego opłacenia.
 13. Liczba produktów w Koszyku nie może przekroczyć 100 sztuk.
 14. Minimalna wartość zamówienie to 50 zł.
 15. W przypadku zakupu napojów alkoholowych oraz produktów zawierających tytoń podczas składania zmówienia konieczne jest potwierdzenie ukończenia 18 lat. W takim przypadku odbiór zamówienia jest możliwy jedynie osobiście. Odbioru może dokonać jedynie osoba pełnoletnia. Podczas odbioru Klient zostanie poproszony o okazanie dokumentu potwierdzającego ukończenie wymaganego wieku. Jego okazanie jest warunkiem koniecznym do odbioru zamówienia.
 16. Produkty, o których mowa w ust. 15 nie zostaną wydane:
 17. Zamówienie produktów alkoholowych nie jest możliwe w celu ich dalszej odsprzedaży. Dokonując zamówienia zawierającego te produkty Klient oświadcza, że nie będzie ich dalej odsprzedawał.
 18. Karty podarunkowe zakupione w sklepach stacjonarnych, jak i w Sklepie Internetowym mogą być wykorzystane we wszystkich sklepach sieci Torimpex (w tym również w Sklepie Internetowym). Kwoty na karcie podarunkowej mogą wynosić 100 zł, 200 zł albo 300 zł. Karty podarunkowe są ważne perz rok od dnia Zamówienia.
 19. Karty podarunkowe mogą być doładowywane. Każde doładowanie przedłuża ważność karty o kolejny rok. Doładowanie karty może zostać dokonane za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub w sklepie stacjonarnym. Data ważności karty podarunkowej oraz wartość środków na karcie podarunkowej można sprawdzić w sklepie stacjonarnym.

§ 4. PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów pośrednich przy skorzystaniu z usługi (zależnych od Klienta, np. posiadania sprzętu komputerowego) oraz kosztów dostawy i opakowania, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
 2. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
   1. w przypadku zakupu z odbiorem osobistym:
    • przedpłata za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez Przelewy24 za pomocą: przelewu, BLIK albo karty płatniczej,
   2. w przypadku zakupu z dostawą:
    • przedpłata za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez Przelewy 24 za pomocą przelewu, BLIK albo karty płatniczej.
 3. Płatności gotówką nie będą realizowane w przypadku zamówień w sklepie internetowym.
 4. W wypadku Klientów niebędących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.
 5. Podczas składania Zamówienia istnieje możliwość wyrażenia woli otrzymania faktury VAT. W przypadku wybrania podczas składania Zamówienia woli otrzymania faktury VAT zostanie ona dostarczona wraz z Zamówieniem.
 6. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru, jest każdorazowo podawana  bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia. Są to całkowite koszty brutto, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z podatkami i kosztami dostawy.
 7. Sprzedawca zastrzega, że w przypadku produktów, których ceny uzależnione są od ich wagi (tj. np. owoce lub słodycze na wagę i mięso) ostateczne ceny mogą się nieznacznie różnić od ceny w zamówieniu ze względu na wagę produktów, nie więcej jednak niż 10%.

§ 5. KONTO KLIENTA

 1. Dostęp do Konta Klienta można uzyskać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok po spełnieniu warunków technicznych wymaganych niniejszym Regulaminem. Sprzedawca zastrzega możliwość przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego z przyczyn technicznych (w tym prac związanych z działaniem serwisu).
 2. Klient może założyć w serwisie Konto Klienta za pośrednictwem formularza znajdującego się na Stronie Sklepu.
 3. Na potrzeby założenia konta konieczne jest podanie następujących danych:
  1. Imienia i nazwiska,
  2. adresu e-mail,
  3. numeru telefonu kontaktowego,
  4. adres rozliczeniowy,
  5. hasła do konta.
 4. Dodatkowo Klient może dodać do konta następujące informacje:
  1. adresu do doręczenia zamówienia: ulica, numer budynku i lokalu (jeżeli dotyczy), kod pocztowy i miejscowość (podanie danych opcjonalne),
  2. NIP,
  3. dane spółki lub prowadzonej działalności gospodarczej, w ramach której składane jest zamówienie.
 5. Założenie Konta Klienta jest dobrowolne i nie stanowi warunku złożenia zamówienia, jednak za pośrednictwem Konta Klienta Klient uzyska dostęp do dodatkowych funkcjonalności takich jak:
  • zbieranie punktów i wymiana punktów na dodatkowe rabaty,
  • tworzenie listy ulubionych produktów,
  • przegląd dotychczasowych zamówień.
 6. Klient loguje się do konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Logowanie może nastąpić również za pośrednictwem konta w portalu społecznościowym Facebook.
 7. Klient ma obowiązek zachowania hasła w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 8. Klient jest zobowiązany do zachowania danych osobowych w poufności.
 9. Usunięcie konta może nastąpić w każdej chwili na prośbę klienta drogą mailową na adres esklep@torimpex.pl. Usunięcie konta jest bezpłatne.
 10. Usługi polegające na założeniu i utrzymaniu konta w Sklepie świadczone są na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast Umowy Sprzedaży Produktów zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 11. Klient posiadający Konto Klienta w Sklepie Internetowym otrzyma 2 punkty za każdą wydana złotówkę. Punkty będzie można wymieniać na bony jednorazowego użytku, które będą mogły być przeznaczone na:
  1. darmowy transport,
  2. jednorazowy rabat w wysokości 5% na zakupu w Sklepie Internetowym,
  3. jednorazowy rabat w wysokości 10% na zakupu w Sklepie Internetowym.
 12. Koszt bonu w punktach można sprawdzić za pośrednictwem Konta Użytkownika. Bon zostanie doręczony Klientowi w postaci kodu rabatowego drogą mailową na przypisany do konta adres e-mail.
 13. Sprzedawca zastrzega, że Konto Klienta może zostać usunięte niezwłocznie w przypadku stwierdzenia wykorzystywania Konta niezgodnie z jego przeznaczeniem, w tym w szczególności w sposób zagrażający bezpieczeństwu Sklepu Internetowego, niezgodnie z przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem. Usunięcie Konta Klienta nie jest jednoznaczne z rezygnacją z usługi Newslettera.
 14. W przypadku wyrażania przez Klienta zgody na otrzymywanie wiadomości drogą elektroniczną oraz przetwarzanie danych osobowych w tym celu do Klienta będą wysyłane wiadomości o:
  • punktach lojalnościowych możliwych do wykorzystania,
  • możliwości dokonania zakupów w przypadku niekorzystania ze Sklepu Internetowego przez dłuższy okres czasu.
  • Informacje na temat wydania nowej gazetki , akcji promocyjnych , konkursach.

§ 6. DOSTAWA

 1. Podczas składania zamówienia Klient może wybrać opcję odbioru spośród wariantów zaprezentowanych mu podczas składania Zamówienia:
  1. poprzez odbiór osobisty w sklepie przy ul. Leszczynowej 3 w Toruniu,
  2. poprzez odbiór z dostawą na terenie Torunia oraz pobliskich miejscowości: Przysiek, Rozgarty, Mała Nieszawka, Złotoria i Papowo Toruńskie.
 2. Klient może dokonać wyboru czasu dostawy w postaci dwugodzinnego przedziału czasowego dostawy lub odbioru towaru.
 3. Dostawca może skontaktować się z Klientem na wskazany podczas składania Zamówienia numer telefonu jeżeli nie zastanie go pod wskazanym adresem dostawy. W przypadku nieodebrania towaru pod wskazanym adresem we wskazanych w Zamówieniu godzinach Klient może odebrać towar osobiście lub zwrócić się do Sprzedawcy o ponowne dostarczenie towaru. W przypadku nieodebrania przesyłki Klient może zostać obciążony kosztami zwrotu Zamówienia do Sprzedającego. W przypadku zwrócenia się przez Klienta o ponowne przesłanie Zamówienia Klient jest zobowiązany do ponownego pokrycia kosztów wybranego przy składaniu Zamówienia sposobu dostawy. Ustępu niniejszego nie stosuje się w przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy przed nadaniem Zamówienia.
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane przez Sprzedawcę nie później niż w terminie 4 godzin od chwili złożenia zamówienia jeżeli zamówienie zostanie złożone w godzinach wskazanych w § 10 ust. 3. W przypadku zamówienia złożonego po tych godzinach zamówienie zostanie zrealizowane w następnym dniu działania Sklepu Internetowego w godzinach wskazanych w § 10 ust. 3. Dłuższy czas realizacji zamówienia może wynikać z godzin odbioru wskazanych przez Klienta – w takim wypadku zamówienie zostanie zrealizowane we wskazanych przez Klienta godzinach.
 5. W przypadku odbioru osobistego Klient otrzyma drogą mailową potwierdzenie gotowości zamówienia do odbioru.
 6. Zamówienie z odbiorem osobistym nieodebrane w przeciągu 6 godzin od upływu wybranego przez Klienta przedziału czasowego odbioru zostanie anulowane.
 7. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia.
 8. Podczas odbioru z dostawą w celu odbioru towarów Klient jest zobowiązany do podania co najmniej dwóch danych dotyczących zlecenia, tj.:
  1. numeru zamówienia, lub
  2. imienia i nazwiska zamawiającego,
  3. lub numer telefonu.
 9. W przypadku Zamówienia z odbiorem osobistym Klient może dokonać zamówienia. W przypadku Zamówienia z dostawą klient będzie miał możliwość wyboru opakowania w postaci:
  1. toreb papierowych za opłatą 0,89 zł za sztukę, przy czym ilość opakowań zależna jest od wartości Zamówienia, za każde wydane 50zł doliczana jest opłata za jedną torbę.
  2. torbach foliowych za opłatą 0,59 zł za sztukę, przy czym ilość opakowań zależna jest od wartości Zamówienia ,za każde wydane 50zł doliczana jest opłata za jedną torbę.

Wartość opakowania zostanie dodana do wartości Zamówienia w procesie dokonywania Zamówienia.

§7. KARTY PODARUNKOWE

 1. Karty podarunkowe zakupione za pośrednictwem Sklepu Internetowego można odebrać osobiście w biurze sklepu internetowego mieszczącego się przy ulicy Leszczynowej 3 w Toruniu w przeciągu 2 dni roboczych od daty Zamówienia.

§ 8. NEWSLETTER

 1. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach usługi Newslettera wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
 2. Klient, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie Internetowym swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera.
 3. Wypisanie się z Newslettera może nastąpić przez wysłanie wiadomości na adres mailowy wskazany w § 10.
 4. Wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi. Żądanie wypisania z Newslettera nie powoduje usunięcia Konta Klienta.

§ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu drogą mailową lub pocztą tradycyjną na adresy wskazane w § 10.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, w którym:
  1. przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  2. przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  5. w której przedmiotem świadczenia jest dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism.
 3. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży może od niej odstąpić przed otrzymaniem Zamówienia, a po jego opłaceniu. W takim przypadku Zamówienie nie zostanie doręczone. W tym wypadku rezygnacji należy dokonać drogą mailową na adres wskazany w § 10.
 4. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży liczy się od dnia wydania Produktu, a od umowy o świadczenie usługi elektronicznej – od dnia jej zawarcia.
 5. W razie odstąpienia od umowy umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub rozpoczęcia świadczenia usługi. W wiadomości z oświadczeniem o zwrocie Klient może żądać odebrania produktów na miejscu, przy czym zostanie zobowiązany do pokrycia kosztów zwrotu w wysokości odpowiadającej kosztom dostawy.
 6. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.
 7. Koszty zwrotu Produktu ponosi Klient.

§ 10. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 2. W przypadku wyboru odbioru towaru z doręczeniem przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak szybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny wyłącznie względem Konsumenta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane w § 10.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
 5. Sprzedający nie udziela gwarancji na sprzedawane Produkty, chyba że oświadczy inaczej w odniesieniu do konkretnego Produktu. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Produktu bądź dystrybutora. W wypadku Produktów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji prezentowana jest na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
 6. Klient może także zgłaszać reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu. Klient powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych oraz pozostałe uwagi związane z działaniem Sklepu Internetowego można zgłaszać pisemnie lub mailowo na adresy wskazane w § 10.
 7. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.
 8. Niezależnie od powyższego, zgodnie z treścią art. 557 § 1 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Sprzedawca nie odpowiada za wady, gdy Klient o niej wiedział lub oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. W szczególności mowa o wadach Produktów używanych lub niepełnowartościowych oferowanych przez Sprzedawcę w promocyjnych cenach, w opisie których znajdują się wyraźne i jednoznaczne informacje na temat tych wad.
 9. W celu ułatwienia i przyspieszenia procesu rozpatrywania reklamacji zaleca się dostarczenie przez Klienta przedłożenie dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu – w szczególności paragonu (oryginału lub kopii), faktury VAT, potwierdzenia zawarcia transakcji.
 10. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za produktu, które uległy zniszczeniu lub pogorszeniu jakości, jeżeli nastąpiło to na skutek niewłaściwego przechowywania produktów przez Klienta, w szczególności na przechowywaniu produktów wymagających chłodzenia poza lodówką albo zamrażarką.

§ 11. KONTAKT

 1. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy drogą mailową na adres: esklep@torimpex.pl.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy drogą pocztową na adres:

Torimpex Trade sp. z o.o.

Żółkiewskiego 5, 87-100 Toruń

 1. Zamówienia oraz odpowiedzi na korespondencję będą realizowane od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00-21:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 12. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Sprzedawca informuje, że na stronie internetowej Sklepu znajdują się materiały chronione prawem, takie jak: znaki towarowe, logotypy, zdjęcia, grafiki, przyjęty układ i dobór kolorów, które stanowią przedmiot ochrony praw własności intelektualnej. Wszelkie materiały znajdujące się na stronie internetowej Sklepu stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062) i podlegają wynikającej z tych przepisów ochronie prawnej.
 2. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu Internetowego i zamieszczonych na nim treści i materiałów w sposób zgodny z ich przeznaczeniem w ramach dozwolonego użytku osobistego lub ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w zakresie niezbędnym do dokonania Zamówienia.
 3. Zabrania się wykorzystywania treści zamieszczonych w Sklepie Internetowy w celach zarobkowych. Za takie wykorzystanie nie uważa się dokonania Zamówienia Produktów na potrzeby prowadzonej działalności.
 4. Zabrania się rozpowszechniania treści zamieszczonych na Stronie Internetowej bez wyraźnego, czytelnego i zrozumiałego dla potencjalnego obiorcy oznaczenia źródła tych informacji, tj. Sklepu Internetowego.
 5. Zabrania się wykorzystania treści zamieszczonych na Stronie Internatowej w sposób lub w kontekście godzącym w dobra osobiste osób trzecich, w tym w szczególności przez tworzenie w wyniku ich modyfikacji treści obraźliwych nawołujących do przemocy, w sposób lub w kontekście nakłaniającym do popełnienia czynów zabronionych lub w inny sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.
 6. Treść Regulaminu może być utrwalona przez Klienta w każdym czasie poprzez  jego wydrukowanie lub zapisanie  na nośniku danych.

§ 13. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest: Torimpex Trade sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Żółkiewskiego 5 87-100 Toruń, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000061593 (NIP: 8792168623, BDO: 000057042), o kapitale zakładowym w wysokości: 851 000,00 zł.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem oraz polskimi przepisami prawa w celu:
  1. wysyłki Newslettera oraz wiadomości, o których mowa w ust. 10 lit. a-b za zgodą , tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia,
  2. realizacji postanowień umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia,
  3. realizacji postanowień wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, w tym do ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń oraz zapewnienia ciągłości działania usług na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia.
 3. Poza tym dane te będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, tj. niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – jeżeli obowiązek ten wynika z przepisów ustawy lub umowy międzynarodowej ratyfikowanej za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, w tym w szczególności prawa podatkowego.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt 2, dane osobowe mogą być udostępniane lub powierzane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami mogą być:
  1. podmioty związane z obsługą systemów i narzędzi teleinformatycznych wspierających pracę Sprzedawcy (w tym m.in. podmioty utrzymujące stronę www Sprzedawcy, dostawcy hostingu, poczty e-mail, dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur),
  2. podmioty świadczące usługi prawne,
  3. podmioty obsługujące transakcje płatnicze,
  4. podmioty świadczące usługi dostawy i usługi pocztowe.
 5. Dane osobowe przechowywane będą przez czas obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego, przede wszystkim przepisów podatkowych.
 6. Klient ma prawo żądania od administratora:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku danych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub w celach marketingu bezpośredniego,
  6. przeniesienia swoich danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody Klienta lub w celu realizacji umowy.
 7. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego w momencie, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 8. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co jest równoznaczne z żądaniem zaprzestania wysyłki Newslettera lub innych wiadomości o charakterze marketingowym. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie może mieć następujące skutki:
  1. w przypadku danych przetwarzanych w celu wysyłki Newslettera lub innych wiadomości o charakterze marketingowym ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości ich wysyłki,
  2. w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji umowy ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości jej realizacji,
  3. w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy w postaci utrzymania serwisu niepodanie danych będzie mogło skutkować niewyświetlaniem się lub innym nieprawidłowym działaniem serwisu.
 10. Wykorzystanie plików cookies zostało opisane w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: Polityka prywatności i cookies.
 11. Na podstawie podanych danych osobowych może być stosowane profilowanie. W konsekwencji mogą zostać podjęte wobec Klienta następujące zautomatyzowane decyzje:
  1. wysyłanie wiadomości o pozostających punktach lojalnościowych oraz możliwości ich wykorzystania po przekroczeniu określonej w systemie liczby punktów przez automatycznie generowaną wiadomość mailową, jeżeli Klient wyrazi zgodę na otrzymywanie takich wiadomości.
 12. Ponadto zautomatyzowane decyzje będą podejmowane wobec osób, które nie ukończyły 18 lat przez brak możliwości zamawiania towarów alkoholowych lub tytoniowych na podstawie danych zawartych na Koncie Klienta.

§ 14. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie
  Konsumentem, zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 7 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

Torimpex Club

Zbieraj punkty i wymieniaj na rabaty
Zobacz więcej

Karta Podarunkowa

Obdaruj bliską osobę wyjątkowym prezentem
Zobacz więcej

Dostawa do domu

Ustal wygodny termin dostawy zakupów
Zobacz więcej

Nasza historia

Nasza historia trwa już ponad 30 lat
Zobacz więcej

Lokalnie Tradycyjnie Blisko

Toruńska sieć sklepów spożywczych

Serwis torimpex.pl korzysta z plików cookies. Zawarte w nich dane osobowe przetwarzane firmę Torimpex Trade sp.z o.o. w celach analitycznych i promocyjno-marketingowych pozwalających na poprawę jakości funkcjonowania serwisu i jakości świadczonych usług oraz dostosowywania wyświetlanych treści reklamowych do Twoich indywidualnych preferencji. Akceptując niniejszy komunikat bez zmian ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na uzyskiwanie dostępu i przechowywanie informacji zapisanych w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę poprzez zmianę ustawień dotyczących plików cookies na zasadach opisanych w naszej Polityce prywatności.